Kenya, 2016

KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA

© Juliette Dupuis Carle